ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : mDJbM5UFri102026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้