ผลสำรวจความพึงพอใจ
เพศ
ชาย
75.00%
หญิง
25.00%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
47.83%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
21.74%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
17.39%
อื่นๆ
13.04%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
29.17%
พอใจมาก
20.83%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
30.43%
พอใจมาก
21.74%
ปานกลาง
17.39%
พอใจน้อย
17.39%
พอใจน้อยที่สุด
13.04%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
15.00%
ปานกลาง
10.00%
พอใจน้อย
15.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
23.81%
ปานกลาง
19.05%
พอใจน้อย
9.52%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
38.10%
พอใจมาก
19.05%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
27.78%
พอใจมาก
27.78%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
6.67%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
28.57%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
21.74%
พอใจมาก
26.09%
ปานกลาง
21.74%
พอใจน้อย
13.04%
พอใจน้อยที่สุด
17.39%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
18.75%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
6.25%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
35.71%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
7.14%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
35.00%
พอใจมาก
15.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
15.00%
พอใจน้อยที่สุด
15.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
26.67%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
32.00%
ปานกลาง
16.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
32.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
16.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ -