องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา อบต.

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต.
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต.
จ่าเอกสินธ์สมุทร์ รักษาเคน
รองปลัด อบต.
จ่าเอกสินธ์สมุทร์ รักษาเคน
รองปลัด อบต.
พันจ่าเอกเตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอกเตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
นางสาวจิราภรณ์ ประกิ่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ ประกิ่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
account_box สำนักปลัด
พันจ่าเอกเตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอกเตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนาภา สุดตาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชนาภา สุดตาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤตภพ แพนพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายกฤตภพ แพนพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสุชาดา จันทร์สุพรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสุชาดา จันทร์สุพรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายศุภกิจ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศุภกิจ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
เจ้าพนักงานธุรการ
พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายปราม ประกิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายปราม ประกิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวทิพย์วัลย์ โคตมิตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวทิพย์วัลย์ โคตมิตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวลักขณา โคตมิตร
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
นางสาวลักขณา โคตมิตร
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
นายอภิวัฒน์ ประกิ่ง
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
นายอภิวัฒน์ ประกิ่ง
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
นางสาวปวริศา ขันโพ
ผช. จพง. ธุรการฯ
นางสาวปวริศา ขันโพ
ผช. จพง. ธุรการฯ
นายนพดนัย วะเศษสร้อย
คนขับรถ
นายนพดนัย วะเศษสร้อย
คนขับรถ
นายวีระ ประกิ่ง
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายวีระ ประกิ่ง
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอภิสิทธิ์ อุสาพรหม
ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิสิทธิ์ อุสาพรหม
ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชลดา โคตพรม
แม่บ้าน
นางสาวชลดา โคตพรม
แม่บ้าน
นายหนูพันธ์ โคตมิตร
นักการภารโรง
นายหนูพันธ์ โคตมิตร
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบังอร ผาริโน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวบังอร ผาริโน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวสริญาภัสร์ บุญเกียรติวรโชติ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสริญาภัสร์ บุญเกียรติวรโชติ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอัญชิษฐา เรืองเดช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอัญชิษฐา เรืองเดช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอาภรณ์ ทัศนพงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอาภรณ์ ทัศนพงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวรัตนาวดี ต้นเกตุ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นางสาวรัตนาวดี ต้นเกตุ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นางสาวพิชญาภัด โคตรมิตร
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางสาวพิชญาภัด โคตรมิตร
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางโสภา มั่นธง
ผช.จนท.พัสดุ
นางโสภา มั่นธง
ผช.จนท.พัสดุ
นางสาวยุพาพร ราชชมภู
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวยุพาพร ราชชมภู
ผช.จพง.ธุรการ
account_box กองช่าง
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
นายวิทยา สัพโส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิทยา สัพโส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศุภชัย โคตพรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายศุภชัย โคตพรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายกฤษณะ ประกิ่ง
ผช.ช่างโยธา
นายกฤษณะ ประกิ่ง
ผช.ช่างโยธา
นายวสันต์ เรืองเดช
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายวสันต์ เรืองเดช
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายวัฒนา คำผิว
ผช.ช่างสำรวจ
นายวัฒนา คำผิว
ผช.ช่างสำรวจ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสถาพร เกียววงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสถาพร เกียววงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางกิติมา โกษาแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางกิติมา โกษาแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางสาวสุทธิดา ราชชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางสาวสุทธิดา ราชชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางศิริวรรณ นครชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางศิริวรรณ นครชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางสาวประภาภรณ์ โคตรพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
นางสาวประภาภรณ์ โคตรพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
นางสินเทา หงสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางสินเทา หงสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางสมพร วงศรีชู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางสมพร วงศรีชู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นายธนวัฒน์ ไพรสณฑ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นายธนวัฒน์ ไพรสณฑ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางสาวพิศมัย บุนนท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางสาวพิศมัย บุนนท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางคำบาง ประกิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางคำบาง ประกิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางสาวจุฬารัตน์ นาโควงค์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวจุฬารัตน์ นาโควงค์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวพิวาส นาโควงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
นางสาวพิวาส นาโควงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
นางสาวฉวีวรรณ โคตรมิตร
พนักงานทำความสะอาด ศพด.
นางสาวฉวีวรรณ โคตรมิตร
พนักงานทำความสะอาด ศพด.
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152