องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

account_box กองคลัง
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบังอร ผาริโน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวบังอร ผาริโน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวสริญาภัสร์ บุญเกียรติวรโชติ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสริญาภัสร์ บุญเกียรติวรโชติ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอัญชิษฐา เรืองเดช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอัญชิษฐา เรืองเดช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอาภรณ์ ทัศนพงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอาภรณ์ ทัศนพงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวรัตนาวดี ต้นเกตุ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นางสาวรัตนาวดี ต้นเกตุ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นางสาวพิชญาภัด โคตรมิตร
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางสาวพิชญาภัด โคตรมิตร
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางโสภา มั่นธง
ผช.จนท.พัสดุ
นางโสภา มั่นธง
ผช.จนท.พัสดุ
นางสาวยุพาพร ราชชมภู
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวยุพาพร ราชชมภู
ผช.จพง.ธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 150