องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

account_box สำนักปลัด
พันจ่าเอกเตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอกเตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนาภา สุดตาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชนาภา สุดตาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤตภพ แพนพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายกฤตภพ แพนพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสุชาดา จันทร์สุพรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสุชาดา จันทร์สุพรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายศุภกิจ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศุภกิจ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
เจ้าพนักงานธุรการ
พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายปราม ประกิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายปราม ประกิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวทิพย์วัลย์ โคตมิตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวทิพย์วัลย์ โคตมิตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวลักขณา โคตมิตร
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
นางสาวลักขณา โคตมิตร
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
นายอภิวัฒน์ ประกิ่ง
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
นายอภิวัฒน์ ประกิ่ง
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
นางสาวปวริศา ขันโพ
ผช. จพง. ธุรการฯ
นางสาวปวริศา ขันโพ
ผช. จพง. ธุรการฯ
นายนพดนัย วะเศษสร้อย
คนขับรถ
นายนพดนัย วะเศษสร้อย
คนขับรถ
นายวีระ ประกิ่ง
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายวีระ ประกิ่ง
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอภิสิทธิ์ อุสาพรหม
ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิสิทธิ์ อุสาพรหม
ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชลดา โคตพรม
แม่บ้าน
นางสาวชลดา โคตพรม
แม่บ้าน
นายหนูพันธ์ โคตมิตร
นักการภารโรง
นายหนูพันธ์ โคตมิตร
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137