องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

check_circle อัตรากำลังของ อบต.นางัว
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน เลขานุการนายก อบต. 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 20 คน จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล) 15 คน ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8 คน ตำแหน่งในกองคลัง 4 คน ตำแหน่งในกองช่าง 2 คน ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ 1 คน ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 0 คน ตำแหน่งพนักงานจ้าง 24 คน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124