messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
check_circle อัตรากำลังของ อบต.นางัว
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน เลขานุการนายก อบต. 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 11 คน จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล) 15 คน ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8 คน ตำแหน่งในกองคลัง 3 คน ตำแหน่งในกองช่าง 2 คน ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ 2 คน ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 14 คน ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 6 คน ข้าราชการครู 5 คน ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ) 5 คน

× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว