องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูไทนางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
check_circle อัตรากำลังของ อบต.นางัว
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน เลขานุการนายก อบต. 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 20 คน จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล) 15 คน ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8 คน ตำแหน่งในกองคลัง 4 คน ตำแหน่งในกองช่าง 2 คน ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ 1 คน ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 0 คน ตำแหน่งพนักงานจ้าง 24 คน


× องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว